අරමුණ

පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ප්‍රජාවන්ට එම ආයතනවලින්  ප්‍රතිලාභ සැලසෙන පරිදි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දේශීය අරමුදල් යෙදවීම තුළින් මහජන සේවා සම්පාදනය කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීම සහ  ඒ මඟින් අන්තර් පළාත් විෂමතා අවම කිරීමට දායකත්වය ලබා දීම.

 

සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය

 • අඩු ආදායම් ලබන පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරිමට අදාළ ව ආදායම් ඉහල දැමිම සඳහා ව්‍යාපෘතින් හඳුනා ගැනිම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අඩු ආදායම්ලාභි පළාත් පාලන ආයතන වල දෛනික මහජන සේවා සැපයිමේදි බාධාවන් වී ඇති පැරණි ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියාවන් හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා වන පුනරාවර්තන වියදම් සිදු කිරිම.
 • පළාත් පාලන ආයතන සතු ග්‍රාමිය පුස්තකාල සංවර්ධනය කිරිම හා නුතන තොරතුරු තාක්ෂණය යෙදා ගනිමින් පවතින පුස්තකාල විද්‍යුත් පුස්තකාල බවට පරිවර්තනය කිරිම.
 • අයවැය යෝජනාවක් ලෙස වෙන් කරන ප්‍රතිපාදන අදාළ කාර්යන්හි නිවැරදිව යෙදවමින් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන පරිදි ව්‍යාපෘතින්  ක්‍රියාත්මක කිරිම.
 • අත්‍යවශ්‍ය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව ව්‍යාපෘති සංකල්ප පත්‍රිකා සකස් කර අනුමැතිය සඳහා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය කිරිම හා ප්‍රගති සමාලෝචනය කිරිම.
 • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා රජයේ අනෙකුත් ආයතන, ස්වේච්ඡා සංවිධාන, මහජනතාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඵලදායි ව්‍යාපෘතින්, පැමිණිලි හා දුක්ගැනිවිලි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරිම.
 • අමාත්‍යාංශයේ අනෙකුත් අංශ හා බාහිර ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගෙන යාම.
 • පසුගිය වසරවල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවලට අදාළව අභ්‍යන්තර හා රජයේ විගණන අංශය මඟින් ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සහ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම.
 • 2021 වර්ෂය තුළ අසම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිවල වැඩ නිම කිරිම.
  • අසම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති තවදුරටත් ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම් ලබා දීම.
  • බිල්පත් පරීක්ෂාව හා ගෙවීම් කටයුතු කිරීම.
  • නොපියවු අත්තිකාරම් මුදල් පියවා ගැනිමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරිම හා ව්‍යාපෘතිවල අතරැදවුම් නිදහස් කිරිම.

 

 ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන්

 • පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන (ප්‍රාග්ධන)
 • ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන (පුනරාවර්තන)
 • පුස්තකාල සංවර්ධන වැඩසටහන

 

පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන (ප්‍රාග්ධන)

නාගරීකරණය සමග වෙනස් වන මහජන අවශ්‍යතා සපුරා ලීමටත්, පළාත් පාලන අයතනවල ස්වයං උත්පාදන ආදායම් මට්ටම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් මෙන්ම එම ආයතනවලින් සැපයෙන මහජන සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමටත් හැකි වන පරිදි පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එම පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කිරීම.

මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

 • ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ඉදි කිරිම.
 • වෙළෙඳපොළ පහසුකම්  සංවර්ධනය කිරිම.
 • සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම.
 • පොදු වැසිකිළි පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම.
 • අදාහනාගාර ඉදි කිරිම.
 • බොජුන්හල්  හා සුවපහසු මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය කිරිම.

 

ඡායාරූප

 

DSC 0324JPG   DSC 0330JPG
     

නවගත්තේගම බස්නැවතුම්පල භූමියේ නව කඩ කාමර සංකීර්ණයේ ඉතිරිවැඩ නිම කිරීම

(නවගත්තේගම ප්‍රා.ස - වයඹ පළාත)

 

 

28 කණුව වකුගඩු රෝහල ඉදිරිපිට බස් නැවතුම්පොළක් ඉදි කිරීම(වම)

(පොළොන්නරුව ම.න.ස - උතුරුමැද පළාත)

 

 

 ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන (පුනරාවර්තන)

බොහෝ පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ තුළ පවත්නා පොදු පහසුකම් නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම සිදු නොවන බැවින් ප්‍රාදේශීය සභාවල එම පහසුකම් නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා කිරීමට අදාල අරමුදල් ලබා දීම මගින් එම ආයතන වලින් ජනතාවට සැපයෙන සේවාවන් හි ගුණාත්මක භාවය හා ඵලදායීභාවය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරිම.

 

මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

 • පොදු වැසිකිලි නඩත්තු / අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • කාණු පද්ධති නඩත්තු කිරීම.
 • මහජන උද්‍යාන සහ ළමා උද්‍යාන නඩත්තු / අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථාන සහ ළමා හා මාතෘ සායන විධිමත්ව පවත්වා ගැනීම.
 • සංචාරක ආකර්ෂණයක් සහිත ස්ථාන විධිමත් කිරීම.
 • වාහන අලුත් වැඩියා කිරිම.

 

ඡායාරූප

 

DSC 0324JPG   DSC 0330JPG
     

ලුණුවිල සිරිගම්පල සත්පොළ නවීකරණය කිරීම

වෙන්නප්පුව ප්‍රා.ස - වයඹ පළාත

   වෑගම පෙර පාසල අළුත්වැඩියා කිරීම රිදීගම ප්‍රා.ස - වයඹ පළාත

 

පුස්තකාල සංවර්ධන වැඩසටහන

නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හා පද්ධති මගින් පළාත් පාලන ආයතන සතු මහජන පුස්තකාල සවි බලගැන්වීම හා අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම් හා සම්පත් ඌනතා සපුරාලීම මගින් වඩාත් කාර්යක්ෂම, ඵලදායී හා ගුණාත්මක මහජන සේවාවක් සැපයීමට හැකි වන පරිදි එම පුස්තකාල සංවර්ධනය කිරීම.

 

මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

 • පළාත් පාලන ආයතන සතු පුස්තකාලවල විද්‍යුත් පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම මගින් පුස්තකාල ඇති කිරීම.
 • පළාත් පාලන ආයතන සතු පුස්තකාලවල පොත්පත් පොත් රාක්ක ගොඩනැගිලි නවී කරණය තුළින් ගුණාත්මක බව ඉහල නැංවීම.

 

ඡායාරූප

 

DSC 0324JPG   DSC 0330JPG
     

යෝධ ඇළ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය අසල ග්‍රාමීය විද්‍යුත් පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම

(හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රා.ස - උතුරුමැද පළාත)

 

 

වෙහෙරගල නගරයේ විද්‍යුත් පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල

ඉදි කිරීම(දිඹුලාගල ප්‍රා.ස - උතුරුමැද පළාත)

 

2021 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කල 

ප්‍රාදේශීය සභා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන (අයවැය යෝජනා - 36)

ගම සමඟ පිළිසඳරක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම, කුඩා වාරි මාර්ග ව්‍යාපෘති, කෘෂි මාර්ග, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, වතු හා දුෂ්කර ප්‍රදේශවල කෘෂිකර්ම පහසුකම්, සතිපොල හා ආදාහනාගාර වැඩි දියුණු කිරීම” සඳහා වන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

 • සතිපොල හා වෙළඳපළ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
 • ආදාහනාගාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • කුඩා නගර සංවර්ධනය කිරීම.
 • කෘෂි මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම.
 • ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • මහජන සෞඛ්‍ය , සනීපාරක්ෂාව හා අධ්‍යාපන පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
 • පොදු පහසුකම් හා විනෝදාත්මක කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම.

 

ජායාරුප

DSC 0324JPG   DSC 0330JPG
     

ඹ්පනායක හෙළ බොජුන් හල ඉදි කිරීම හා වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම

(වැලිගෙපොල ප්‍රා.ස - සබරගමුව පළාත)

   චමල් රාජපක්ෂපුර ළමා උද්‍යානයේ අබලන් උපකරණ ගලවා ඉවත් කර අලුතින් උපකරණ සවි කිරීම (සූරියවැව ප්‍රා.ස - දකුණු පළාත)