දැක්ම

තිරසර සහ සමතුලිත ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනයක්

මෙහෙවර

පළාත්වල ඇති විශමතාවයන් අවම කරමින් රටේ සීග්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනයක් මෙන්ම සමතුලිත ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනයක් ළගා කර ගැනීමේ සහ පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ප්‍රජාවන්ට ප්‍රතිලාභ සැලසෙන යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එම ආයතන සමඟ පහසුකම් සලසමින් මනා සම්බන්ධීකරණයකින් කටයුතු කිරීමත්, සංවර්ධන කටයුතු හා පුහුණු කටයුතු සඳහා වාර්ෂික වෙන්වන ප්‍රතිපාදන කාර්යක්ෂම ලෙස උපයෝජනය කිරීමත් තුළින් අමාත්‍යාංශයේ සමස්ථ අරමුණු ළගා කරගැනීම සඳහා උපරීම ලෙස දායකවීම.

කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩල නිළධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනයට අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් හදුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පළාත් පාලන ආයතනවල අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයට භාජනය කර ප්‍රමුඛතාවය අනුව ව්‍යාපෘති හදුනා ගැනීම.
 • වාර්ෂික අයවැය මඟින් වෙන් කරනු ලබන ප්‍රතිපාදන ඒ ඒ පළාත් සඳහා සහ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා විද්‍යාත්මක පදනමක් මත වෙන් කර ඊට අදාල ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතාවය මත හදුනා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • හදිසි සහ අත්‍යවශ්‍ය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව ව්‍යාපෘති සංකල්ප පත්‍රිකා සකස් කර අනුමැතිය සඳහා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අනුමත කරනු ලබන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණ කටයුතු ඉටුකිරීම.
 • ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිවලට අදාළව ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් මෙහෙයවීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ අනෙකුත් අංශ හා බාහිර ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාගෙන යාම.
 • ජනාධිපති කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, මුදල් අමාත්‍යාංශය ඇතුළ රාජ්‍ය ආයතන වෙත ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාත්මක  ප්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන්/ ව්‍යාපෘති - 2017

 • ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මාර්ග කි.මී. 1000ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2017
 • පළාත් පාලන ආයතනවල යටිතල පහසුකම් නගා සිටුවීමේ ප්‍රාග්ධන වැඩසටහන - 2017
 • පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන සංවර්ධන සහාය වැඩසටහන - 2017
 • ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන - 2017
 • කොළඹ මහනගර සභාව යටතේ ඉදිකෙරෙන අපජලවහන පද්ධතිය (හෝටල් ෂැන්ග්‍රිලා)  
 • සෙත් සෙවන රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • නැගෙනහිර පළාතේ අපජලවහන පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
 • පුස්තකාල සංවර්ධන වැඩසටහන