சுற்றறிக்கைகள்

 

அறிவித்தல்கள்

  • உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களினது வட்டார எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட தேசிய எல்லை நிர்ணயக் குழுவிற்கான கருத்துக்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகளைப் மும்மொழிகளிலும் பெற்றுக் கொள்ளுதல்
  • கேள்வி விண்ணப்பத்திற்கான அழைப்புகள் - இரண்டாம் கட்டம் - நிலை 01 - போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் (TCAMP) - மாகாண வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்துடன் இணைந்த விடயங்கள்
  • கேள்வி விண்ணப்பத்திற்கான அழைப்புகள் - JICA நிதியுதவியுடன் கட்டியெழுப்பப்படும் பிரதேசங்களின் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் (RIDEP)
  • கேள்வி விண்ணப்பத்திற்கான அழைப்புகள் - இரண்டாம் கட்டம் - நிலை 01 - போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் (TCAMP)
  • கேள்வி விண்ணப்பத்திற்கான அழைப்புகள் - JICA நிதியுதவியுடன் கட்டியெழுப்பப்படும் பிரதேசங்களின் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் (RIDEP)