චක්‍රලේඛ

දැන්වීම්

  • පළාත් පාලන ආයතන කොට්ඨාස සීමා නීර්ණය කිරීම සඳහා වන ජාතික සීමා නීර්ණය කමිටුව සඳහා අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනිම සඳහා වන පුවත්පත් දැන්වීම 
  • ලංසු සඳහා ආරාධනයයි - පියවර 1 - ප්‍රවාහන සම්බන්ධක වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය - පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය (ණය අරමුදල් අංක :- Cr. 5788 LK)
  • ලංසු සඳහා ආරාධනයයි -පළාත් පාලන වැඩිදියුණු කිරීමේ ආංශිය ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මුදල්) - (පුරනැගුම)
  • පුත්තලම් ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා මදුරන්කුලිය නව බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ලක් ඉඳිකිරීම - අදියර 1- (NWP-AF-PUT-04)
  • පුවත්පත් දැන්වීම - (ENGLISH) - (SINHALA) - (TAMIL)