චක්‍රලේඛ

දැන්වීම්

  • ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සඳහා ප්‍රසම්පාදන උපදේශකයින් බඳවා ගැනීම( GEM ව්‍යාපෘතිය )
  • නිශ්චිත කාර්යය ක්ෂේත්‍රයන්, අභිලාශ ප්‍රකාශ කිරීමේ ආකෘතීන් - ඉදිකිරීම් සුපරීක්‍ෂණය, කොන්ත්‍රාත් කලමනාකරණ සහ වෙනත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු ඇතුලත්ව ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහය උපදේශන සඳහා උපදේශන සමාගමක සේවය කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම (LDSP)
  • පළාත් පාලන ආයතන කොට්ඨාස සීමා නීර්ණය කිරීම සඳහා වන ජාතික සීමා නීර්ණය කමිටුව සඳහා අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනිම සඳහා වන පුවත්පත් දැන්වීම 
  • ලංසු සඳහා ආරාධනයයි - පියවර 1 - ප්‍රවාහන සම්බන්ධක වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය - පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය (ණය අරමුදල් අංක :- Cr. 5788 LK)
  • ලංසු සඳහා ආරාධනයයි -පළාත් පාලන වැඩිදියුණු කිරීමේ ආංශිය ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මුදල්) - (පුරනැගුම)
  • පුත්තලම් ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා මදුරන්කුලිය නව බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ලක් ඉඳිකිරීම - අදියර 1- (NWP-AF-PUT-04)
  • පුවත්පත් දැන්වීම - (ENGLISH) - (SINHALA) - (TAMIL)