2023 වසර සමාරම්භක උත්සවය 2023.01.02 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි. ඒ සඳහා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා එම මැතිනිය, අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්තුමා සහ අමාත්‍යාංශයේ සියළුම නිලධාරීන් සහභාගී විය.

DSC 0324JPG   DSC 0330JPG   DSC 0318JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG