கௌரவ திரு. ரோஹன திஸாநாயக்க அவர்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் இராஜாங்க புதிய அமைச்சராக 20.04.2022 அன்று அமைச்சு வளாகத்தில் கடமைகளை ஏற்றுக் கொண்டார

 

DSC 0324JPG   DSC 0330JPG   DSC 0318JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG