ගරු. රෝහණ දිසානායක මැතිතුමා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව අමාත්‍ය ලෙස 2022.04.20 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී රාජකාරී භාර ගන්නා ලදී.

 

DSC 0324JPG   DSC 0330JPG   DSC 0318JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG   DSC 0365JPG   DSC 0416JPG
         
DSC 0401JPG        

News & Events

ව්‍යාපෘතීන් හී තත්වය

01