2024 වර්ෂයේ ආරම්භය
ගිලන් රථය දෙහිඅත්තකන්ඩිය රෝහල වෙත ලබාදීම
2023 වසර ආරම්භය
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජානක වක්කුබුර මහතා අමාත්‍යධුරයේ වැඩ භාර ගැනීම
විදේශ ආධාර ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමට සමාලෝචන රැස්වීම
පානීය ජල අපහසුතා පවතින ප්‍රදේශයන්හි පළාත් පාලන ආයතන සඳහා රුපියල් මිලියන 490 ක වියදමක් දරා පානීය ජල බවුසර් රථ 35 ක් බෙදා දීමේ අවස්ථාව
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා අමාත්‍යංශයේ සියලුම අංශවල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් කැදවා ඒ ඒ අංශයට අදාල කාර්යභාරය සහ වගකීම් පිළිබදව සොයාබැලීම

News & Events

තිරසර ග්‍රාමීය ජල සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා පරිසර පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට ජපන් ජල විශේෂඥයන් පිරිසක් මුල් වෙයි

තිරසර ග්‍රාමීය ජල සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා පරිසර...

ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (JICA) විසින් ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් පාලනය...

රත්නපුර නගරය සංචාරක ආකර්ෂණයෙන් යුත් නගරයක් බවට පත් කිරීම

රත්නපුර නගරය සංචාරක ආකර්ෂණයෙන් යුත් නගරයක් බව...

රත්නපුර නගරය සංචාරක ආකර්ෂණයෙන් යුත් නගරයක් බවට පත් කිරීම සදහා...

ව්‍යාපෘතීන් හී තත්වය

01