2023 වසර ආරම්භය
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජානක වක්කුබුර මහතා අමාත්‍යධුරයේ වැඩ භාර ගැනීම
විදේශ ආධාර ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමට සමාලෝචන රැස්වීම
පානීය ජල අපහසුතා පවතින ප්‍රදේශයන්හි පළාත් පාලන ආයතන සඳහා රුපියල් මිලියන 490 ක වියදමක් දරා පානීය ජල බවුසර් රථ 35 ක් බෙදා දීමේ අවස්ථාව
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා අමාත්‍යංශයේ සියලුම අංශවල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් කැදවා ඒ ඒ අංශයට අදාල කාර්යභාරය සහ වගකීම් පිළිබදව සොයාබැලීම

News & Events

2023 වසර ආරම්භය

2023 වසර ආරම්භය

2023 වසර සමාරම්භක උත්සවය 2023.01.02 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි....

ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය

ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මඟින් මෙහෙයවන ලද පළාත්...

ව්‍යාපෘතීන් හී තත්වය

01