පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය - කණ්ඩලම සංචාරක නිවාඩු නිකේතනය

 

new sec

 

new sec 11  
         
new sec 10   new sec 12   new sec 13
         
new sec 10    

 

 

වැඩිදුර විමසීම් :-

  • අමාත්‍යාංශය : 0112305326/ 0112305327 (පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 4.15)
  • සංචාරක නිවාඩු නිකේතනය :- 0663664052/ 0715745003 (පෙ.ව. 6.00 සිට ප.ව 10.00)