தெஹிஅத்தகண்டிய வைத்தியசாலைக்கு நோயாளர் ஊர்தி (அம்பியூலன்ஸ்) வழங்குதல்
Commencement of year 2023
Hon. Janaka Wakkubura assumed duties as State Minister
Review meeting to review progress on foreign aided development projects
Ceremony for distribution of 35 water bowsers worth of Rs. 490 million to the local authorities where there is no sufficient potable water located in 15 Districts of 07 provinces

News & Events

தெஹிஅத்தகண்டிய வைத்தியசாலைக்கு நோயாளர் ஊர்தி (அம்பியூலன்ஸ்) வழங்குதல்

தெஹிஅத்தகண்டிய வைத்தியசாலைக்கு நோயாளர் ஊர்தி...

பொது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சுக்கு ஜப்பானின் கவாகுச்சி...

2023 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பம்

2023 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பம்

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பணியின் ஆரம்பமானது 02.01.2023 அன்று அமைச்சின் வளாகத்தில் நடைபெற்றது....

திட்ட நிலைமை

01