අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු /දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සඳහා වූ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකගේ කාර්තුමය ඇගයීම් වාර්තාව. - 1 කාර්තුව   අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු /දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සඳහා වූ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකගේ කාර්තුමය ඇගයීම් වාර්තාව. - 2 කාර්තුව  
       
       
SEP 2018 - COVER IMAGE      MID YEAR - 2018 COVER IMAGE    TCAMP ESMF Final June
Financial Performance of Provincial Councils ( Up to end of September 2018)    

Review of Financial Performance of Local Authorities for The Mid Year 2018

  ESMF FOR TCAMP - Final June 2019 
           
Action Plan     Capture 1      
ACTION PLAN - 2019(FIRST 4 MONTHS)      ESMF FOR TCAMP - Revised March 2019     
           
Perfomance - 2017     කරය සධනය - 2017   Performance tamil- 2017
Performance Report 2017 - English
[PDF - 4 MB]
    Performance Report 2017 - Sinhala
[PDF - 4 MB]
  Performance Report 2017 - Tamil
[PDF - 6 MB]
           
performance report 2016     performance report 2016   performance report 2016
Performance Report 2016 - English
[PDF - 4 MB]
    Performance Report 2016 - Sinhala
[PDF - 4 MB]
  Performance Report 2016 - Tamil
[PDF - 6 MB]
           
budget report 2016     budget report 2016   budget report 2016
Budget Book 2016 - English
[PDF - 5 MB]
    Budget Book 2016 - Sinhala
[PDF - 5 MB]
  Budget Book 2016 - Tamil
[PDF - 5 MB]
           
    guidebook  
Action Plan 2018
[PDF - 5 MB]
   

Guidelines for Performance Improvementand Evaluationof Performance Management [PDF - 1 MB]

 

Sri Lanka Auditor General’s Department Performance Audit Manual [PDF - 1 MB] 

     

 

 

 

     

Sri Lanka Auditor General’s Department Procurement Audit Manual [PDF - 2 MB]

   

නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය සහ පවත්නා පළාත් පාලන ආයතන උසස් කිරීම සඳහා නිර්ණායක නිර්දේශ කිරීමේ කමිටු වාර්තාව 2017 [PDF - 1 MB]

  CHRYSALIS 
           
      Catalyzing Change

Financial Performance of Provincial Councils (Up to end of march 2018) [PDF - 16 MB] 

   

Review of Financial Performance of Local Authoritiesfor the year 2017 [PDF - 7 MB]

 

Chrysalis News Letter August 2018 [PDF - 1 MB]

           
A Place for all              annual rprt 
Case Stories [PDF - 9 MB]    

 Review of Financial Performance of Local Authorities for the Midyear 2018 [PDF - 13 MB]

  තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව සඳහා (2019) දෙසැම්බර්  31 වර්ෂ අවසාන වාර්ෂික වාර්තාව