• உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் பதவிக் கால நீடிப்பின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட 10/01/2022 திகதியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இலக்கம் 2262/08 சிங்களம்  - தமிழ் - ஆங்கிலம்
 • தேசிய எல்லை நிர்ணயக் குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட 21/08/2015 திகதியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இலக்கம் 1928/26 சிங்களம்  - தமிழ் - ஆங்கிலம்
 • மேன்முறையீட்டு விசாரணைக் குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட 17/02/2017 திகதியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இலக்கம் 2006/44- சிங்களம் - தமிழ் - ஆங்கிலம்
 • திருத்தக் குழுவின் அறிக்கையில் அச்சிடும் பிழைகள், எல்லைகள் மற்றும் வட்டாரங்களின் பெயர்களின் அடிப்படையில் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்களின் கையொப்பத்துடன் வெளியிடப்பட்ட 02/12/2017 திகதியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இலக்கம் 2047/51-சிங்களம் - தமிழ் - ஆங்கிலம்
 • திருத்தக் குழுவின் அறிக்கையில் அச்சிடும் பிழைகள், எல்லைகள் மற்றும் வட்டாரங்களின் பெயர்களின் அடிப்படையில் கௌரவ மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா அவர்களின் கையொப்பத்துடன் வெளியிடப்பட்ட 02/12/2017 திகதியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இலக்கம் 2047/52 - சிங்களம் - தமிழ் - ஆங்கிலம்
 • இலக்கம் 16 – கம்பஹா மாவட்டத்தின் மஹர பிரதேச சபையின் 31 ஆம் இலக்க வட்டார இலக்கமான “அக்பர் டவுன்” என்ற வட்டாரத்தின் பெயருக்கு பதிலாக எந்தரமுல்லை 01 என்ற வட்டார பெயராக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட 05/01/2018 திகதியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இலக்கம் 2052/34 - சிங்களம் - தமிழ் - ஆங்கிலம்
 • 02/11/2017 இன் அதிவிசேட வர்த்தமானி இலக்கம் 2043/57 - ஆங்கிலம்  [PDF- 137 KB] - சிங்களம் [PDF - 77 KB] - தமிழ் [PDF - 128 KB]
 • 02/11/2017 இன் அதிவிசேட வர்த்தமானி இலக்கம் 2043/56ஆங்கிலம் [PDF - 630 KB] - சிங்களம் [PDF - 538 KB] - தமிழ் [PDF - 1.45 MB]
 • 17/11/2017 இன் அதிவிசேட வர்த்தமானி இலக்கம் 2006/44 - ஆங்கிலம் [PDF - 2 MB] - சிங்களம்  [PDF - 1 MB] - தமிழ்  [PDF - 3 MB]
 • Gazette No. 1928/26 of 21/08/2015 - English [PDF - 0 MB] - Sinhala [PDF - 8 MB] - Tamil [PDF - 0 MB]
 • Gazette No. 1947/21 of 30/12/2015 - Extension of the term of office of the members of Selected Local Authorities - English [PDF - 0.00 KB] - Sinhala [PDF - 0.00 KB] - Tamil [PDF - 0.00 KB]
 • Gazette No. 1928/26 of August 21, 2015 – (Chapter 262-Demarcation of Wards of Local Authorities under Section 3C of Local Authorities Elections Ordinance)
  [PDF - 2 MB]
 • Gazette No. 1632/26 of December 18, 2009 - English [PDF - 50 KB]
 • Extraordinary Gazette No. 2103/33 of 28/12/2018 - English - Sinhala - Tamil