• අංක 2262/08 හා 10/01/2022 දිනැති පළාත් පාලන ආයතන සභිකයින්ගේ ධූර කාලය දිර්ඝ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය - Sinhala - Tamil - English
 • ජාතික සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව පදනම් කරගෙන ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 1928/26 හා 2015/08/21 දිනැති ගැසට් නිවේදනය - Sinhala - Tamil - English
 • අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාව පදනම් කරගෙන ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 2006/44 හා 2017/02/17 දිනැති ගැසට් නිවේදනය - Sinhala - Tamil - English
 • පළාත්පාලන ආයතන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය නියම වල මුද්‍රණ දෝෂ, මායිම් හා කොට්ඨාස නාම නිවැරිදි කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පදනම් කර ගත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අත්සනින් යුත් අංක 2047/51 හා 2017/12/02 දිනැති ගැසට් නිවේදනය - Sinhala - Tamil - English
 • පළාත්පාලන ආයතන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය නියම වල මුද්‍රණ දෝෂ, මායිම් හා කොට්ඨාස නාම නිවැරිදි කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පදනම් කර ගත් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆ මැතිතුමාගේ අත්සනින් යුත් අංක 2047/52 හා 2017/12/02 දිනැති ගැසට් නිවේදනය - Sinhala - Tamil - English
 • ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අංක 16-මහර ප්‍රාදේශිය සභවේ අංක 31 දරන කොට්ඨාසයේ නම ලෙස දක්වා ඇති “අක්බාර්ටවුන්” යන කොට්ඨාස නාමය වෙනුවට එඩේරමුල්ල 01 යන නාමය ඇතුළත් අංක 2052/34 හා 2018/01/05 දිනැති ගැසට් නිවේදනය - Sinhala - Tamil - English
 • අති විශේෂ ගැසට් No. 2043/57 of 2017/11/02 - English [PDF - 137 KB] - Sinhala [PDF - 77 KB] - Tamil [PDF - 128 KB]
 • අති විශේෂ ගැසට් No. 2043/56 of 2017/11/02 - English [PDF - 630 KB] - Sinhala [PDF - 538 KB] - Tamil [PDF - 1.45 MB]
 • අති විශේෂ ගැසට් No. 2006/44 of 2017/02/17 - English [PDF - 2 MB] - Sinhala [PDF - 1 MB] - Tamil [PDF - 3 MB]
 • ගැසට් No. 1928/26 of 2015/08/21 - English [PDF - 0 MB] - Sinhala [PDF - 8 MB] - Tamil [PDF - 0 MB]
 • Gazette No. 1947/21 of 2015/12/30 - Extension of the term of office of the members of Selected Local Authorities - English [PDF - 0.00 KB] - Sinhala [PDF - 0.00 KB] - Tamil [PDF - 0.00 KB]
 • ගැසට් No. 1928/26 of August 21, 2015 – (Chapter 262-Demarcation of Wards of Local Authorities under Section 3C of Local Authorities Elections Ordinance)
  [PDF - 2 MB]
 • ගැසට් No. 1632/26 of December 18, 2009 - English [PDF - 50 KB]
 • අති විශේෂ ගැසට්  No. 2103/33 of 28/12/2018 - English - Sinhala - Tamil