photo Dineshகௌரவ அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன
அமைச்சர்

பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள், மற்றும் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு