மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு - கண்டலமா சர்க்யூட் பங்களா

new sec

 

new sec 11  
         
new sec 10   new sec 12   new sec 13
         
new sec 10    

 

 

மேலும் தகவல்கள்

  • அமைச்சகம்: 0112305326/0112305327 (காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4.15 மணி வரை)
  • சர்க்யூட் பங்களா: - 0663664052/0715745003 (காலை 6 மணி முதல் இரவு 10.00 வரை)