• 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත - (English) - (Sinhala) - (Tamil)
    [PDF - 112 KB]
  • තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය - (English) - (Sinhala) - (Tamil)
    [PDF - 245 KB]
  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ  අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි - (English) - (Sinhala) - (Tamil)
    [PDF - 266 KB]
  • තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරුවලට ප්‍රවේශවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම - (Sinhala)

 

contact-pdf