පළාත් සභා, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය:
‌අංක 330, ආචාර්ය කොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මාවත (යූනියන් පෙදෙස)
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 305 326 / +94 112 305 327 / +94 112 303 280
ෆැක්ස්:
+94 112 347 529
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

ව්‍යාපෘතීන් හී තත්වය

01